A KRIO Intézet Zrt. (1026 Budapest, Kelemen László utca 12.) mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak. Intézetünk elkötelezett ügyfelei, partnerei és a szolgáltatásai iránt érdeklődők személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Intézetünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

I. Az adatkezelő megnevezése Az adatkezelő: KRIO Intézet Sejt- és Szövetbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:1026 Budapest, Kelemen László utca 12. Cg. 01-10-042814 - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 12038112-2-42 Telefonszám: +36-1-416-7453 e-mail: info@krio.hu Adatvédelmi tisztviselő: Rithnovszky-Czeibert Katalin Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@krio.hu

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok A KRIO Intézet Zrt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.) • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.) • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.) • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

III. Adatkezelések

  • Weboldalon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés: A regisztráció során megadott adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amennyiben a jelen tájékoztató ismeretében a regisztráló elfogadja az adatkezelés feltételeit. A jelen tájékoztatóban a regisztráló személy megismerheti a regisztrációhoz kapcsolódóan az adatkezelés célját, a kezelt személyes adatok körét, jogalapját és időtartamát. Felhívjuk a KRIO Intézet Zrt. részére a jelen regisztrációval adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának dokumentált beszerzése. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és személyre szóló tájékoztatás a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről, eseményekről (a továbbiakban: személyre szóló tájékoztatás), illetve a KRIO Intézet és a cégcsoport által nyújtott szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó rendezvényekről, eseményekről hírlevelek küldése (a továbbiakban: Hírlevél küldés), továbbá ezzel egyben ezekre a célokra saját üzleti célú adatbázis építése. Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá. Továbbá szerződéskötési szándék esetén a szerződés kitöltéséhez szükséges, az ASZ8 adatlapon lévő adatok kezelése a szerződés megkötéséhez. A kezelt adatok köre személyre szóló tájékoztatás céljából: név, telefonszám, e-mail cím, szülés helye, szülés várható ideje, továbbá saját üzleti célú adatbázis építése, valamint a rendszer tárolja a felés leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat. A kezelt adatok köre Hírlevél küldése céljából: név, telefonszám, e-mail cím, továbbá saját üzleti célú adatbázis építése, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat. A kezelt adatok köre szerződéskötés céljából: név, leánykori név, születési név, anyja neve, születési idő, TAJ szám, telefon, e-mail, lakcím, kapcsolattartó, levelezési cím, kapcsolattartási e-mail, egészségpénztár neve, tag neve, tagkód/kártyaszám, szülés várható ideje, kórház neve, orvos neve; szerződéses kapcsolat a KRIO-val, ikerszülés, EP fizetés módja, választott csomag és konstrukció Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a Grt. 6. § (5) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a honlapon történő regisztráció alkalmával a személyre szóló tájékoztatás céljából megadott adatok és a hírlevél küldéséhez megadott adatok kezeléséhez történő hozzájárulás minden esetben elkülönítetten történik. Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de maximum a regisztrációtól számított egy év. Adatfeldolgozók: KRIO Intézet Zrt., illetve a fejlesztési és a rendszergazdai feladatok ellátására: Hayer Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 11.), a hírlevél küldési szolgáltatás ellátására: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC – https://mailchimp.com). Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az Intézet által adott információkról. A regisztráció során megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását bármikor, ingyenesen az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: • e-mail útján az info@kiro.hu címen, továbbá • postai úton a KRIO Intézet Zrt. 1026 Budapest, Kelemen László utca 12. címen.
  • Telefonhívások rögzítése A KRIO Intézet Zrt. az Érintettel történt telefonbeszélgetést és a kijelzett hívószámot rögzíti. Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése során tett nyilatkozatok bizonyíthatósága, illetve a szerződésből eredő jogi igények érvényesítésének elősegítése érdekében az Általános Adtavédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Amennyiben Érintett nem szerződéses ügyfele a KRIO Intézetnek, az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a KRIO Intézet Zrt.-nek többek között az 3 ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a vele kapcsolatba lépő személyek kéréseit teljes körűen megválaszolja és az ezen érintett személyekkel folytatott kommunikáció tartalmát, megfelelőségét szükség esetén igazolni tudja. A hanganyagokat a KRIO Intézet Zrt. öt évig őrzi meg. Adatfeldolgozó: KRIO Intézet Zrt., illetve a fejlesztési és a rendszergazdai feladatok ellátására: Hayer Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 11.).
  • Chatbot Chatbot használatával kapcsolatban kezelt adatok • Felhasználó Messengernek (Facebooknak) megadott vezeték- és utóneve; • Felhasználó Messenger-azonosítója; • Felhasználó által megadott e-mail cím; • Felhasználó által a beszélgetés során szabadon megadott egyéb adatok • Hirdetési azonosító • Időbélyeg Az adatkezelés a Weboldalon elérhető chatbot elindítása után a Felhasználó erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön jelen pontban meghatározott személyes adatait az Önnel történő kapcsolatfelvétel, megkeresések megválaszolása, valamint az Ön személyének azonosítása céljából kezelje és tudomásul veszi, hogy a Facebook alá tartozó Messenger-platform is adatkezelőként jár el, a Facebook adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/about/privacy/update . A megadott adatok online google sheet export segítségével kerülnek átadásra az adatkezelőnek. A Google adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a kiküldött üzenetekben megjelenő “leiratkozás” gomb alapján, továbbá a “stop” szó beírásával. Adatai ezután 90 nap múlva, automatikusan törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás on alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés célja A Weboldalon és a Messenger alkalmazásban a chatbot alkalmazására azért kerül sor, hogy a felhasználói megkereséseket teljesítsük, Felhasználóinkkal a kapcsolatot tartsuk, személyüket azonosítsuk, személyre szabott tájékoztatást és ajánlatokat kínáljunk. A Felhasználóval folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook a KRIO Intézet Facebook oldalán bejövő messenger üzenetként rögzíti. A Felhasználó azonosításához szükséges személyes adatokat, valamint a Felhasználó egyes válaszait a Manychat (adavédelmi nyilatkozat itt elérhető: https://manychat.com/privacy.html) rendszerében is rögzíti, ami a chatbot testre szabott működését szolgálja. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Adatai törlését kérheti az adatvedelem@krio.hu e-mail címre vagy a KRIO Intézet Zrt., 1026 Budapest, Kelemen László utca 12. postacímre küldött levelében.

IV. Az adatkezelés biztonsága A KRIO Intézet Zrt. úgy választja meg és úgy üzemelteti a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket, hogy a kezelt adat: • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) • változatlansága igazolható (adatintegritás) • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 6 Intézetünk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Intézetünk törekszik arra, hogy a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodjon az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Intézet az adatkezelés során megőrzi • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A KRIO Intézet Zrt. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Intézetünk mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

V. Jogosultságok és jogorvoslati lehetőségek A regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatosan az adatgazda tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a KRIO Intézet Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A KRIO Intézet Zrt. az adatkezelés tárgyát 7 képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a z Intézet elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a fent megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás. Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a KRIO Intézet Zrt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a KRIO Intézet Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a KRIO Intézet Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A KRIO Intézet Zrt. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a KRIO Intézet Zrt. nem kezeli. 8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VI. Intézkedési szabályok Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A KRIO Intézet Zrt. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

VII. Kártérítés és sérelemdíj Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 9 Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.   Hatályos: 2020.04.02. ****

Vezetéknév és keresztnév
Invalid Input

E-mail cím
Invalid Input

Telefonszám
Invalid Input

Szülés várható ideje
Invalid Input

Kérjük adja meg elérhetőségeit, és kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot. Adatait semmilyen körülmények között nem tesszük harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Zgody są wymagane

A Részvételi és Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat megismertem, és tudomásul veszem.